HCL 354/2011

privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

Articole

Art. 1: Se aprobă modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi a crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.231/2005, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara va fi conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Fiscale;
-Direcţiei Economice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Serviciului Locuinţe;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Mass media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul nr.SC2011-23033/17.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2006 - privind modificarea prin act adiţional a contractelor de concesiune cu trecerea serviciului de paza din cimitire in sarcina societăţilor concesionare in cimitirele din Calea Şagului, Rusu Şirianu si Calea Buziaşului aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr.266/2005 - privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor, activitatilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei şi Cimitirul din Str. Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 330/2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002;
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,republicată şi modificată;
În temeiul Ordinului 536/1970 privind mediul de viaţă al populaţiei, republicat şi actualizat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.231/24.05.2005 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Este utilă această pagină?