HCL 47/2012

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 389/13.12.2011

Articole

Art.1: Se modifică art. 11 alin. 2 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 389/2011, care va avea următorul conţinut:
"Taxa de eliberare a licenţei de traseu este de:
- 180 lei/3 ani/cursă pentru vehiculele cu norma de poluare Euro 4;
- 270 lei/3 ani/cursă pentru vehiculele cu norma de poluare Euro 3;
- 360 lei/3 ani/cursă pentru vehiculele cu norma de poluare Euro 2;
- 500 lei/3 ani/cursă pentru vehiculele cu norma de poluare Euro 1;
- 1000 lei/3 ani/cursă pentru vehiculele non euro.
Art. 2: Se elimină de la art. 12 alin. 1 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 389/2011, următorul document necesar eliberării licenţei de traseu: "certificat privind norma de poluare eliberat Registru Auto Român (minim EURO 4)".
Art. 3: Se introduce un nou alineat, alineatul 3, la art. 12 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 389/2011, care va avea următorul conţinut: "Licenţele de traseu se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, începând cu anul 2013, numai dacă vehiculele se încadrează în norma de poluare astfel:
- 2013 - minim Euro 1;
- 2014 - minim Euro 2;
- 2015 - minim Euro 3.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Poliţia Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul nr.SC2012- 3331/02.02.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere propunerea domnului Pau Adrian înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2012-002297/24.01.2012;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 389/13.12.2011 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale;
Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul nr. 972/2007;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
Având în vedere prevederile din Normele metodologice de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul nr. 353/2007;
În temeiul art. 8 alin (2) lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;

Este utilă această pagină?