HCL 193/2016

privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara”

Articole

Art. 1: Se aprobă „Strategia Integrată de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara”, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara” să efectueze eventualele modificări/actualizări ale listei de proiecte prevăzute în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara ce pot fi solicitate.
Modificările/actualizările listei de proiecte vor fi transmise Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, respectiv Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 9879/21.04.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare adresa nr. 20/30.03.2016 de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2016-8215/04.04.2016;
Luând în considerare Minuta nr. SC2016-6909/01.04.2016 privind dezbaterea publică din 24 martie 2016 a Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de creştere Timişoara 2015-2020;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 5/27.01.2009 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creştere Timişoara", cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare P.O.R 2014-2020 - Condiţii Generale de implementare a dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit.b) şi alin. (4) lit. e) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Este utilă această pagină?