Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul activității de prestări servicii de dezinsecție sau deratizare

Informaţii

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” și transmise inclusiv prin email la adresa primariatm@primariatm.ro .

Selecție caz

Sunteți proprietarul tabular al spațiului supus autorizării?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere tipizată(Original)
 2. 2
  Certificat de înregistrare firmă(Copie)

  Obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului.

 3. 3
  Certificat constatator(Copie)

  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.

 4. 4
  Extras carte funciară(Original)

  Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spațiului supus autorizării având intabulată destinația de spațiu comercial sau SAD și acte doveditoare în cazul schimbării funcțiunii față de funcțiunea inițială (unde este cazul).

 5. 5
  Planul punctului de lucru(Copie)

  Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu poziția unității (subsol/parter sau etaj).

 6. 6
  Memoriul tehnic(Copie)

  Memoriul tehnic care trebuie să cuprindă următoarele informaţii :

  1. specificul activităţii (descriere succintă a proceselor)

  2. structura personalului: numărul de angajaţi, organigramă, respectarea reglementărilor cu privire la angajare, contracte de muncă, salariul minim etc.

  3. certificate abilitare personal care efectuează prestaţiile DDD

  4. echipamentele de lucru şi de protecţie individuală utilizate

  5. utilajele şi autovehiculele utilizate

  6. substanţele utilizate pentru efectuarea operaţiilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie

  7. programul de lucru

  8. descrierea condiţiilor de depozitare a produselor

  9. descrierea modului de neutralizare a ambalajelor şi deşeurilor rezultate (Contract valabil încheiat cu o societate autorizată să colecteze ambalajele contaminate rezultate în urma activităţii desfăşurate, în vederea neutralizării sau acordul distribuitorului de substanţe în sensul că acceptă returnarea ambalajelor în vederea neutralizării)

  10. descrierea utilităţilor pentru personal: vestiare, grupuri sanitare, duşuri etc.

  11. modul de efectuare a mentenanţei echipamentelor, utilajelor, autovehiculelor

  12. modul de tratare şi monitorizare a reclamaţiilor primite de la beneficiari

 7. 7
  Autorizație sanitară veterinară(Copie)

  Emisă de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

 8. 8
  Certificarea Conformității cu normele de igienă și sănătate publică(Copie)

  Emisă de către Direcția de Sănătate Publică, în conformitate cu legislaţia specifică pentru unităţile care prestează servicii de dezinsecție și deratizare.

 9. 9
  Adresa pentru luarea în evidență a produselor biocide(Copie)

  Adresa pentru luarea în evidență a produselor biocide pentru unitățile ce folosesc în activitate substanțe chimice periculoase, înregistrată la Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Inspectoratul Teritorial de Muncă.

 10. 10
  Adresa emisă de MAI – Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase(Copie)
 11. 11
  Autorizaţia privind securitatea la incendiu(Copie)

  Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii 307/2006 republicată, H.G. 571/2016 actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu.

 12. 12
  Adresa emisă de ISU pentru lista biocide(Copie)
 13. 13
  Autorizația eliberată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului(Copie)
 14. 14
  Dovada instruirii personalului(Copie)

  Dovada îndeplinirii cerinţei ca personalul angajat să dețină cunoștințe de specialitate pentru efectuarea de activități de dezinsecție și deratizare.

 15. 15
  Documente pentru substanțele folosite(Copie)

  Acordul furnizorului substanțelor și copii ale Avizelor emise de Ministerul Sănătății pentru fiecare dintre substanțele folosite în activitatea curentă, conform listei înregistrate la ITM.

 16. 16
  Certificat pentru sistemul de management al calităţii SR EN ISO 9001(Copie)
 17. 17
  Certificat pentru sistemul de management al mediului SR EN ISO 14001(Copie)
 18. 18
  Certificat pentru sistemul de management al sănătății SR OHSAS 18001(Copie)
 19. 19
  Certificat pentru sistemul de management al responsabilității sociale RS-8000(Copie)
 20. 20
  Avize de la Comisia Naţională pentru Produse Biocide(Copie)


  Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

 21. 21
  Dovada îndeplinirii măsurilor pentru reducerea riscului seismic (Copie)

  Dovada îndeplinirii condițiilor și obligațiilor prevăzute de Legea 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, respectiv neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022.

Este utilă această pagină?