Declararea dobândirii terenurilor

Important

Toate documentele anexate declarațiilor fiscale vor fi semnate de persoanele juridice în cauză pentru conformitate cu originalul.

Selecție caz

Terenul a fost dobândit înainte de 1 ianuarie 2016?

Documente necesare

 1. 1
  Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren

  model 2016-ITL-004
         

 2. 2
  Actul de dobândire al terenului(Copie)

  certificat conform cu originalul: contract vânzare cumparare (obligatoriu depusă pagina cu autentificarea actului), contract de leasing, contract de schimb, dare în plată, donație, proces-verbal de adjudecare, protocol de predare-primire, sentință judecătorească, contract de concesiune, închiriere, folosință, administrare)

 3. 3
  Document justificativ privind categoria de folosință a terenului(Copie)

   În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-(5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:   
  a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;   
  b) au înregistrate în evidența contabilă venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
      În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unității administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform prevederilor privind calculul impozitului pe teren  cu constructii.

Este utilă această pagină?