Luarea în evidență a tutelelor instituite asupra minorilor

Precizări

Actele se depun la camera 12, bd. C.D. Loga nr.1.

Toate actele se vor depune în copie conformă cu originalul

Documentele care trebuie depuse sunt      in total,      pentru întreținut și      pentru întreținător.      

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara la nr. tel. 0256.408360; 408365

NU se supune aprobării tacite.

Acte necesare pentru tutore:
1. Cerere de luare în evidenţă a cazului
2. Carte de identitate
3. Certificat de naştere
4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate, că nu a fost şi că nu este în evidenţă cu boli psihice;
5. Certificat de căsătorie
6. Sentinţă de divorţ investită cu formulă definitivă (dacă este cazul)
7. Adeverinţă de venituri sau cupon de pensie
8. Declaraţie din partea soţului sau soţiei că este de acord cu desemnarea sa ca şi tutore
9. Acte de proprietate (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii)
10. Cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală

Documente necesare

 1. 1
  Sentinţa prin care a fost instituită tutela, învestită cu formulă definitivă(Copie)

   pentru minor.


 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  al minorului, dacă acesta a împlinit 14 ani.

 3. 3
  Certificatul de naștere(Copie)

  al minorului.

 4. 4
  Adeverință medicală

  pentru minor.

 5. 5
  Adeverință școlară 6. 6
  Certificate de deces părinți/ sentința de decădere din drepturile părintești/sentința de declarare judecătorească a morții etc.
 7. 7
  Acte de proprietate casă şi teren

  Extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii

Este utilă această pagină?