Atribuiri locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale

Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de înscriere pe lista de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale

Anunț

Plata chiriei pentru locuințele din fondul locativ de stat, locuințe ANL, garaje şi anexe gospodăresti, precum şi chiria pentru terenurile închiriate conform legii 112/1995 şi legii 79/1997, se poate achita în următorul cont:

RO17TREZ621502205X020362

Deschis la Trezoreria Timişoara

Beneficiar Municipiul Timişoara

Cod Fiscal 32937000 

Informaţii generale

Dosarul se depune la Serviciul  Informare și Consiliere Cetățeni.

Cererea nu se supune procedurii aprobării tacite.

Criterii de acces la locuință

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe trebuie să fie major şi să aibă domiciliul stabil în municipiul Timişoara.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia:

 • să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat/ proprietate a unităţii administrativ teritoriale;
 • nu au deţinut cu chirie o locuinţă din fondul locativ al municipiului Timișoara pentru care au pierdut drepturile locative din propria culpă;
 • nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în proprietatea municipiului Timișoara.

Documente necesare

 1. 1
  Cerere
 2. 2
  Declarații notariale

  Declarații notariale ale solicitantului, ale soției/soțului și ale celorlaltor membri majori din familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţinut:

  • nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
  • nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
  • nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
  • nu deţin, în calitate de chiriaş al municipiului Timișoara, o altă locuinţă;
 3. 3
  Acte doveditoare privind veniturile

  Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major:

  • adeverinţă cu venitul net;
  • cupon pensie, adeverinţă de ajutor social, etc.;
  • declaraţie notarială din care să rezulte că aceştia nu realizează venituri, nu obţin venituri din vreo activitate autorizată în condiţiile legii, precum şi că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la dosar;
 4. 4
  Actul de identitate(Copie)

  Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);

 5. 5
  Certificatul de naștere(Copie)

  Actul de naştere al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul)

 6. 6
  Certificatul de căsătorie(Copie)

  Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 7. 7
  Sentinţă de divorţ(Copie)

  Sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)

 8. 8
  Certificatul de încadrare în grad de handicap(Copie)

  Certificatul de încadrare în grad de handicap, decizie încadrare în grad de invaliditate (dacă este cazul)

 9. 9
  Contractul de vânzare-cumpărare(Copie)

  Contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde solicitantul este tolerat în spaţiu sau adeverință de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului

 10. 10
  Contractul de închiriere/comodat(Copie)

  Contractul de închiriere/comodat pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat

 11. 11
  Acte de studii

  Acte de studii (se va prezenta diploma după ultima formă de învățamânt absolvită)

 12. 12
  Alte acte

  Alte acte în funcţie de situaţia descrisă în cerere

 13. 13
  Adeverinţă

  Adeverinţă din care să reiese că au fost instituţionalizaţi într-o instituţie de ocrotire a minorilor (pentru cei care se încadrează în această categorie)

 14. 14
  Brevet/certificat revoluţionar

  Brevet/certificat revoluţionar

 15. 15
  Adeverinţă de repatriat/refugiat

  Adeverinţă de repatriat/refugiat

 16. 16
  Anchetă socială

  Anchetă socială din partea serviciului de asistență socială specializat pentru cazurile sociale deosebite aflate în evidență și ce necesită acordarea de urgență a unei locuințe sociale în vederea prevenirii riscului de excluziune socială

 17. 17
  Diploma performanţe

  Diploma pentru copii ce înregistrat performanţe (locul I, II sau III) la olimpiadele şcolare naţionale/internaţionale sau campionatele sportive naţionale/internaționale

 18. 18
  Diploma sportivi de performanță

  Diploma pentru sportivii de performanță cu rezultate deosebite pe plan internațional (locul I, II sau III la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau europene)

Este utilă această pagină?