Atribuiri locuinţe pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari

Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de înscriere pe lista de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari

Anunț

Plata chiriei pentru locuințele din fondul locativ de stat, locuințe ANL, garaje şi anexe gospodăresti, precum şi chiria pentru terenurile închiriate conform legii 112/1995 şi legii 79/1997, se poate achita în următorul cont:

RO17TREZ621502205X020362

Deschis la Trezoreria Timişoara

Beneficiar Municipiul Timişoara

Cod Fiscal 32937000 

Informaţii generale

Dosarul se depune la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, ghişeele 10, 11.

Cererea nu se supune procedurii aprobării tacite.

Criterii de acces la locuință

Pot beneficia de o locuinţă destinată închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare, persoanele îndreptăţite care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a). sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriași, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative:
– Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare;
– Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romania, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor apartinând minorităţilor naţionale din Romania, republicată;
– altor acte normative, precum și hotărârilor judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive și irevocabile;
b). nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare (evacuarea nu s-a făcut din motive imputabile chiriaşului);
c). nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
d). nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
e). nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
f). nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Criteriile de acces specificate mai sus se aplică şi membrilor familiei persoanelor îndreptăţite, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acestea.

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Cerere (de mână)

 2. 2
  Declarații notariale

  Declarații notariale ale solicitantului, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţinut:

  • – nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
  • – nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
  • – nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
  • – nu deţin, în calitate de chiriaş al municipiului Timișoara, o altă locuinţă;
 3. 3
  Acte doveditoare privind veniturile

  Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major:

  • – adeverinţă cu venitul net;
  • – cupon pensie, adeverinţă de ajutor social, etc.;
  • – declaraţie notarială din care să rezulte că aceştia nu realizează venituri, nu obţin venituri din vreo activitate autorizată în condiţiile legii, precum şi că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la dosar
 4. 4
  Actul de identitate(Copie)

  Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul)

 5. 5
  Certificatul de naștere(Copie)

  Actul de naştere al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul)

 6. 6
  Certificatul de căsătorie(Copie)

  Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 7. 7
  Sentinţă de divorţ(Copie)

  Sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)

 8. 8
  Certificatul de încadrare în grad de handicap(Copie)

  Certificatul de încadrare în grad de handicap, decizie încadrare în grad de invaliditate (dacă este cazul)

 9. 9
  Contractul de vânzare-cumpărare(Copie)

  Contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde solicitantul este tolerat în spaţiu sau adeverință de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului

 10. 10
  Contractul de închiriere/comodat(Copie)

  Contractul de închiriere/comodat pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat

 11. 11
  Contractul de închiriere al locuinţei retrocedate(Copie)

  Contractul de închiriere al locuinţei retrocedate către foştii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, alte acte normative şi hotărâri judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive şi irevocabile

 12. 12
  Sentinţa de evacuare(Copie)

  Sentinţă definitivă şi irevocabilă de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit.c şi din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, conf. O.U.G. 40/1999

 13. 13
  Alte acte

  Alte acte în funcţie de situaţia descrisă în cerere

Este utilă această pagină?